Членство

В съотвествие с  Устава на Сдружение „Българска Асоциация на Корабните Снабдители“ /БАКС/ и решенията на УС необходимите документи за членство в Асоциацията са следните:

  • Заявление до Управителния съвет за приемане в БАКС;
  • Преписи от документите за регистрация на съответното дружество/организация;
  • Решение на управителния орган на дружеството за членство в Асоциацията ;
  • Две  референции от корабособственици.

 

При решение за присъединяване към  БАКС е необходимо съгласно чл.7(2) от Устава да се подадат посочените по-горе документи до Управителния съвет, като същите ще бъдат разгледани на първото следващо заседание на съвета.

 


Устав

Заявление