Покана за Годишно Общо Събрание на Българска Асоциация на Корабните Снабдители - 15.02.2019 г.

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабните снабдители”(БАКС), Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и въз основа на чл.16 от Устава на БАКС, свиква общо събрание  на 15 февруари 2019 г. (петък) от 15:30 ч. в  гр. Варна, бул. Христо Ботев 3А,  в хотел „Голдън Тюлип Варна“, зала Булевардът, при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността през 2018 г.; 
2. Финансов отчет за периода 31.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
3. Приемане на бюджет за 2019 г.;
4. Приемане на план –програма за дейността през 2019 г.;
5. Други..

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага за 16:30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в офиса на БАКС, гр. Варна, бул. Приморски №1 .